نانوایی های کوچک در موریا

نانوایی های کوچک در موریا 28:30 Min. Verfügbar bis 26.02.2025

نانوایی های کوچک در موریا

پختن نانِ خوب افغانی یک هنر است. در وسط کمپ موریا یک بازارچه که از چند مغازه ی کوچک تشکیل شده است، وجود دارد. در آنجا نان و تنورهای سفالی دستساز جهت خرید پیدا می شود. ایزابل شایانی به آنجا نگاهی انداخته است.

Stand: 24.02.2020, 15:11