وضعیت دشوار در کمپ موریا

Lage in Moria spitzt sich zu | Deutsch-Persisch 14:25 Min. Verfügbar bis 21.02.2025

وضعیت دشوار در کمپ موریا

دیدار دوباره با فایقه، کودکی که ما در اکتوبر سال گذشته در کمپ موریا ملاقات کردیم. او در این گزارش ایزابل را در کمپ پر از مهاجرین رهنمایی می نمایید و از زندگی روزمره در آنجا می گوید.

Stand: 21.02.2020, 17:02