سازمان های غیردولتی در لسبوس بسته می شوند

24:04 Min. Verfügbar bis 21.02.2025

سازمان های غیردولتی در لسبوس بسته می شوند

Stand: 21.02.2020, 17:02 Uhr

دولت یونان سیاست های خود را تغییر داده است، اینکه اقدام علیه سازمان های امدادرسانی انجام می دهد. اکنون دوسازمان غیردولتی در لسبوس بسته شده است. یک مکتب و یک مرکز مشاوره حقوقی. ایزابل شایانی در محل با یک مددرسان و مهاجرین صحبت نموده است.