سازمان های غیردولتی در لسبوس بسته می شوند

سازمان های غیردولتی در لسبوس بسته می شوند 24:04 Min. Verfügbar bis 21.02.2025

سازمان های غیردولتی در لسبوس بسته می شوند

دولت یونان سیاست های خود را تغییر داده است، اینکه اقدام علیه سازمان های امدادرسانی انجام می دهد. اکنون دوسازمان غیردولتی در لسبوس بسته شده است. یک مکتب و یک مرکز مشاوره حقوقی. ایزابل شایانی در محل با یک مددرسان و مهاجرین صحبت نموده است.

Stand: 21.02.2020, 17:02