مرکز واکسیناسیون خودرویی در کلن

02:41 Min. Verfügbar bis 02.12.2026

مرکز واکسیناسیون خودرویی در کلن 

Stand: 02.12.2021, 16:01 Uhr

Von Jelena Morgenstern

برای واکسن زدن با موتر (ماشین)؟ برای مثال در شهر کلن این امکان وجود دارد. ما از یک مرکز واکسیناسیون خودرویی بازدید کرده‌ایم. آیا شما مکان‌های غیرعادی دیگری برای واکسینه شدن می‌شناسید؟