تدریس زبان آلمانی در کمپ موریا

15:42 Min. Verfügbar bis 21.02.2025

تدریس زبان آلمانی در کمپ موریا

Stand: 21.02.2020, 17:02 Uhr

کودکان در کمپ موریا چه می آموزند؟ ایزابل شایانی دریک صنف زبان آلمانی برای مهاجرین در لسبوس شرکت کرده است.