تراما تراپی. راه بهبود علی از ضربه روحی

04:36 Min. Verfügbar bis 10.03.2025

تراما تراپی. راه بهبود علی از ضربه روحی

Stand: 02.03.2020, 15:21 Uhr

خیلی از پناهجویان دچار ترامای شدیدی (ضربه روحی) شده اند. علی، یک جوان افغان تبار است که بعد از گریزش از ایران شب ها با بی خوابی مواجه بود. او در مرکز روحی روانی آخن درمان می شود. ریحان جاوش از آنجا بازدید کرده است.