اعتیاد و مواد مخدر

06:00 Min. Verfügbar bis 06.03.2025

اعتیاد و مواد مخدر

Stand: 02.03.2020, 15:21 Uhr

چه رابطه ای میان اعتیاد و فرار از وطن وجود دارد؟ چگونه یک اعتیاد شکل می گیرد؟ چگونه می توان ترک کرد؟ سون-هی کونرت با گرت لوی، مشاور ترک اعتیاد گفتگو کرده است. این گزارش به زبان آلمانی و زیرنویس فارسی می باشد.