افغان‌ها با نگرانی پیگیر اخبار وطن خود هستند

01:01:56 Std. Verfügbar bis 17.08.2026

افغان‌ها با نگرانی پیگیر اخبار وطن خود هستند

Stand: 17.08.2021, 16:24 Uhr

اوضاع افغانستان رو به وخامت است. بسیاری از افغان‌های خارج از کشور نگران خانواده‌های خود هستند. ما کاربران را دعوت کردیم تا با ما در مورد نگرانی‌های خود صحبت کنند.