Madrugada im FZW, Dortmund 2019

25. September 2019 - Dortmund, FZW