روند کاری در مرکز واکسیناسیون گلزنکیرشن

17:21 Min. Verfügbar bis 07.05.2026

روند کاری در مرکز واکسیناسیون گلزنکیرشن

Stand: 05.05.2021, 17:54 Uhr

روند کاری در مرکز واکسیناسیون چگونه است؟ چگونه می‌توان وقت واکسیناسیون گرفت؟ بامداد اسماعیلی به مرکز واکسیناسیون در گلزنکیرشن رفته و در این‌باره گزارش می‌دهد.