در برابر خشونت خانگی چه باید کرد؟

03:52 Min. Verfügbar bis 29.11.2024

در برابر خشونت خانگی چه باید کرد؟

Stand: 29.11.2019, 17:27 Uhr

٢٥ نوامبر روز جهانی عدم خشونت علیه زنان است. مارگرت شنتگوکه از مرکز مشاوره ی "زندگی بانوان" در کلن توضیح می دهد که چگونه می توان به هم نوع خود، در صورت وجود خشونت خانگی کمک کرد.