اگر کسی در آلمان دوباره درخواست پناهندگی بدهد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر کسی در آلمان دوباره درخواست پناهندگی بدهد، چه اتفاقی می افتد؟ 09:21 Min. Verfügbar bis 06.07.2026

اگر کسی در آلمان دوباره درخواست پناهندگی بدهد، چه اتفاقی می افتد؟

طبق اطلاعات وزارت داخله کشور ، 20100 نفری که در یونان قبولی گرفته است، به آلمان آمده اند. پس اینجا چه اتفاقی می افتد؟ آیا آنان می توانند محل زندگی خود را خود انتخاب کنند؟ ما از چندین وزارتخانه سوال کردیم و نتایج آن را برای شما جمع بندی می کنیم.

Stand: 02.07.2021, 17:50