نتیجه‌ی انتخابات در بادن-وورتمبرگ

19:55 Min. Verfügbar bis 15.03.2026

نتیجه‌ی انتخابات در بادن-وورتمبرگ

Stand: 14.03.2021, 15:44 Uhr

انتخابات ایالتی در بادن-وورتمبرگ روز یکشنبه چهارده مارس ۲۰۲۱ برگزار شد. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در مورد نتیجه‌ی انتخابات گزارش می‌دهند.