این روابط چگونه عمل می‌کنند؟

02:28 Min. Verfügbar bis 07.01.2027

این روابط چگونه عمل می‌کنند؟

Stand: 19.11.2021, 17:28 Uhr

آیا رابطه بین دو فرد از ملیت ها و یا فرهنگ های مختلف ممکن است؟ آرزو نایبی در این مورد با افراد صحبت نموده و نظریات شانرا در این ویدیو جمع آوری کرده است.