در اصل چه کسی به افغانستان کمک میٰ‌کند؟

01:02:07 Std. Verfügbar bis 07.03.2027

در اصل چه کسی به افغانستان کمک میٰ‌کند؟

Stand: 19.11.2021, 17:28 Uhr

چه کسی واقعاً به مردم در افغانستان کمک می کند؟ و کمک ها چگونه انجام می شود؟ ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی در این باره با ثریا صبحرنگ، ناهید احسانی، کریستین کهمان و عبدالله حسینی گفتگو می کند.