تحقیق در مورد سن اشتباه پناهجویان

تحقیق در مورد سن اشتباه پناهجویان 04:16 Min. Verfügbar bis 18.09.2024

تحقیق در مورد سن اشتباه پناهجویان

تعدادی از پناهجویان هنگام ورود به آلمان سن خود را کمتر از آنچه هست اعلام می کنند تا حمایت بهتری دریافت کنند. یک تحقیق جدید بیمارستان شهر مونستر آمار .تعدادی از آنها را بررسی کرده است. بامداد اسماعیلی و برهان اکید گزارش می دهند

Stand: 18.09.2019, 18:38