چگونه می توان از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کرد؟

چگونه می توان از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کرد؟ 03:26 Min. Verfügbar bis 28.02.2025

چگونه می توان از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کرد؟

ویروس کرونا در اروپا هم شیوع پیداکرده است. چگونه می توان از خود در برابر آن محافظت کرد و چرا نباید دلیلی برای ترس داشت؟ ریحان جاویش چند راهنماییِ مفیدی را در این باره نام می برد.

Stand: 28.02.2020, 15:04