طلاق در جامعه‌‌ی افغان

05:20 Min. Verfügbar bis 07.03.2027

طلاق در جامعه‌‌ی افغان

Stand: 07.03.2022, 14:50 Uhr

Von Arezao Naiby

در کشورهایی مانند افغانستان، طلاق هنوز برای زنان تابو است. زنان مطلقه در جایگاهی بسیار پایین در جامعه قرار دارند. آرزو نایبی در این مورد با مریم صحبت کرده است. مریم مجبور شد فرار کند تا فرزندانش را از او نگیرند. در این گزارش او می گوید که این تابو چه نقشی در زندگی او داشته است.