«من متوجه شده‌ام که یک هرم اجتماعی وجود دارد»

„Ich habe gemerkt, dass es eine gesellschaftliche Pyramide gibt“ | Persisch untertitelt 04:51 Min. Verfügbar bis 05.07.2026

«من متوجه شده‌ام که یک هرم اجتماعی وجود دارد»

Von Katharina Köll

نژادپرستی در اروپا و آلمان، علیه مردم کولی (رومایی‌ها و سینتی‌ها) هنوز بطور گسترده‌ای وجود دارد. تا به امروز فاقد آموزش و فهم و درک کافی در این‌مورد هستیم. تقریباً پانصد هزار سینتی و رومایی در جریان جنگ جهانی دوم کشته شده‌اند. ما با خانم نزاکت بیسلیمی هوشو، وکیل دادگستری، و سباستین کورتیسی، فعال و مددکار اجتماعی، در مورد تجربیات شخصی آنها در این‌مورد گفتگو کرده‌ایم.

Stand: 26.05.2021, 19:42