کمک هزینه برای مشاوره و روند های قانونی

13:36 Min. Verfügbar bis 04.02.2025

کمک هزینه برای مشاوره و روند های قانونی

Stand: 04.02.2020, 13:20 Uhr

چگونه می توان درخواست کمک هزینه برای مشاوره یا روند های قانونی داد؟ شرایط لازم چیست؟ بامداد اسماعیلی در این باره با یِنز دیکمن، وکیل امور پناهندگی صحبت می کند.