دست داشتن سیاستمداران در تجارت ماسک

07:47 Min. Verfügbar bis 10.03.2026

دست داشتن سیاستمداران در تجارت ماسک

Stand: 10.03.2021, 11:52 Uhr

دو سیاستمدار آلمانی به اتهام دریافت رشوه برای خرید و فروش ماسک از حزب خود اخراج شدند. بامداد اسماعیلی و کاتارینا کول برای شما توضیح می دهند.