Papa Oehm rettet Afghanen | Persisch untertitelt

05:22 Min. Verfügbar bis 06.03.2025

آقای اوهم چند پناهجوی افغان را نجات داد

Stand: 05.03.2020, 14:58 Uhr

Von Bamdad Esmaili

ولفگانگ اوهم صاحب یک شرکت بزرگ است . در شرکت او عده زیادی کارآموزی می کنند که عده ای از آنها هم پناهجو هستند. زمانی که شنید سه پناهجوی افغان امکان هست که اخراج شوند، او هر سه آنها را در شرکت خود استخدام کرد.