جداناپذیر# - همایش و تظاهرات در درسدن

جداناپذیر# - همایش و تظاهرات در درسدن 15:52 Min. Verfügbar bis 25.10.2024

جداناپذیر# - همایش و تظاهرات در درسدن

همایش و تظاهرات جداناپذیر# در درسدن. در تظاهرات «جداناپذیر#» هزاران نفر برای حمایت از پناهجویان، جامعه برابر و برای مبارزه با مهاجر ستیزی و راستگرایی به خیابان ها آمدند. بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.

Stand: 28.08.2019, 11:01