قربانیان فاجعه ی هواپیما در ایران

قربانیان فاجعه ی هواپیما در ایران 24:30 Min. Verfügbar bis 04.02.2025

قربانیان فاجعه ی هواپیما در ایران

برخی از قربانیان فاجعه ی هواپیما که روز چهارشنبه، 08.01.2020 در ایران روی داد از آلمان بوده اند. بامداد اسماعیلی در وِرل با شوهر و برادر یکی از جان باختگان که اصالتاً اهل افغانستان هستند، صحبت کرده است.

Stand: 13.01.2020, 16:59