جشن مجازی نوروز

56:28 Min. Verfügbar bis 24.03.2025

جشن مجازی نوروز

Stand: 20.03.2020, 18:08 Uhr

امسال به دلیل وجود کرونا همه چیز و حتی نوروز نیز متفاوت است. ما تصمیم گرفتیم امسال نوروز را به صورت مجازی جشن بگیریم. بامداد اسماعیلی با برخی افراد جامعه صحبت کرده، موسیقی اجرا کرده و امسال را متفاوت جشن گرفته است.