کمک مالی اضطراری برای دانش‌جویان

10:11 Min. Verfügbar bis 19.06.2025

کمک مالی اضطراری برای دانش‌جویان

Stand: 10.06.2020, 16:27 Uhr

از امروز (۱۶ ژوئن ۲۰۲۰) دانش‌جویان می‌توانند برای درخواست کمک مالی اضطراری اقدام کنند. چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ چه کسانی واجد شرایط می‌باشند؟ آیا این کمک‌های اضطراری باید دوباره برگشت داده شوند؟ بامداد اسماعیلی با ملانی وِسِل از سازمان رفاه دانشجویی اسن - دویسبورگ در این باره گفتگو کرده است.