کمک برای پناهجویان در شهر آتن

05:36 Min. Verfügbar bis 10.06.2026

کمک برای پناهجویان در شهر آتن

Stand: 10.06.2021, 12:08 Uhr

بنیاد غیر دولتی «رفیوجی فاندیشن» از کلن از پناهندگان در یونان حمایت می کند. آنها به طور منظم با کمک های مالی به جزایر یونان می روند. این بار آنها در آتن بودند و به خانواده ها رسیدگی کردند. بامداد اسماعیلی آنها را در آتن همراهی کرده است.