پژوهش‌های جدید در مورد ادغام پناهندگان

12:56 Min. Verfügbar bis 24.08.2025

پژوهش‌های جدید در مورد ادغام پناهندگان

Stand: 21.08.2020, 18:07 Uhr

وضعیت ادغام پناهندگان در جامعه، در سال‌های اخیر چگونه بوده است؟ این امر در چه مواردی موفق بوده و در کدام قسمت‌ها، همچنان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد؟ مؤسسه‌ی تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) برآورد نتایج اولیه‌ی پژوهش‌های جدید خود را ارائه کرده است. جزئیات بیشتر در این‌باره از یلنا مورگن‌اشترن و بامداد اسماعیلی.