مقررات جدید برای مدارس در هر ایالت آلمان

مقررات جدید برای مدارس در هر ایالت آلمان

مقررات وضع‌ شده برای مدارس در نوردراین‌-وستفالن و سایر ایالات آلمان از اول فوریه کمی تغییر کرده است. بامداد اسماعیلی مهمترین اطلاعات را در این مورد با شما در میان می‌گذارد.

Stand: 02.02.2021, 13:36