متهمانی که در آتش‌سوزی کمپ موریا دست داشتند محکوم شدند

13:18 Min. Verfügbar bis 11.03.2026

متهمانی که در آتش‌سوزی کمپ موریا دست داشتند محکوم شدند

Stand: 10.03.2021, 14:15 Uhr

در سپتامبر سال گذشته، موریا، بزرگترین کمپ پناه‌جویان، در آتش سوخت. روز سه‌شنبه (نهم ماه مارس) دو پناه‌جوی افغان به جرم آتش افروختن در موریا به پنج سال زندان محکوم شدند. بامداد اسماعیلی با همكار خود فرانسیسکا گریل‌مایر در لسبوس گفتگو کرده است.