کاترین گلاتس-بروباک روانشناس کودک در لسبوس

18:37 Min. Verfügbar bis 29.01.2026

کاترین گلاتس-بروباک روانشناس کودک در لسبوس

Stand: 29.01.2021, 13:26 Uhr

تأثیر روانی زندگی در اردوگاهی مانند موریا یا کاراتپه بر روی کودکان چگونه است؟ یک سوم افراد در این اردوگاه‌ها کودک هستند. کاترین گلاتس-بروباک، روانشناس کودک، چهار ماه است که در لسبوس به‌سر می‌برد و در مورد وضعیت کودکان در آنجا با ایزابل شایانی گفتگو می‌کند.