اتریش: صدر اعظم کورتس سقوط کرد

اتریش: صدر اعظم کورتس سقوط کرد 05:54 Min. Verfügbar bis 05.08.2024

اتریش: صدر اعظم کورتس سقوط کرد

صدر اعظم اتریش و حکومتش بدلیل نداشتن رای اعتماد سقوط کرده اند. دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟ ایزابل شایانی و برهان عقید  این اطلاعات را برای شما دارند.

Stand: 03.06.2019, 18:33