آموزش پرستاری بین فرهنگی

آموزش پرستاری بین فرهنگی 03:50 Min. Verfügbar bis 30.12.2099

آموزش پرستاری بین فرهنگی

احمد ، فاطمه و سمیرا - هر سه از کشورهای مختلف آمده اند و به عنوان پرستار آموزش می بینند. آموزش فنی و حرفه یی "اوسبیلدونگ" در شهر اشتوتگارت برای پناهندگان ترتیب دیده است. کار آنان چیست؟ در این گزارش می بینید.

Stand: 13.02.2020, 17:36