و ادغام پناهندگان Dax شرکت های

و ادغام پناهندگان Dax شرکت های 13:32 Min. Verfügbar bis 08.01.2025

و ادغام پناهندگان Dax شرکت های

ادغام پناهندگان در شرکت های بزرگ آلمانی عملاً چگونه است؟ "و.د.ر کسمو" و "و.د.ر اقتصاد" با هم با برخی از شرکت ها مصاحبه کرده و نتایج را ارزیابی کرده اند. ساموئل اکر از " و.د.ر کسمو" درباره ی ارزیابی ها به بامداد اسماعیلی گزارش می دهد.

Stand: 12.12.2019, 13:43