اینکاسو، قراردادها و شوفا - به چه معنا هستند؟

اینکاسو، قراردادها و شوفا - به چه معنا هستند؟ 40:51 Min. Verfügbar bis 25.10.2026

اینکاسو، قراردادها و شوفا - به چه معنا هستند؟

شوفا چیست؟ اینکاسو به چه معناست؟ بامداد اسماعیلی با مرکز مشاوره مصرف کنندگان در کلن، درباره‌ی معنای این اصطلاحات گفتگو می‌کند.

Stand: 16.09.2021, 11:31