با خشونت به عقب راندن پناهجویان در کرواسی

14:48 Min. Verfügbar bis 25.10.2026

با خشونت به عقب راندن پناهجویان در کرواسی

Stand: 08.10.2021, 12:51 Uhr

به عقب راندن خشونت آمیز پناهجویان در مرز بوسنی به کرواسی، مرز خارجی اتحادیه اروپا. رسانه‌ها، گزارش‌ها و فیلم‌هایی را نشان ‌می‌دهند که چگونه افراد نقاب دار مهاجران را با باتون کتک می‌زنند. تحقیقات نشان می‌دهند که ضاربین متعلق به پلیس مداخله کرواسی هستند. ایزابل شایانی با سرجان گووداریکا، خبرنگار ARD در وین، که روی این گزارش کار کرده است، صحبت می‌کند.