قوانین جدید در سال ۲۰۲۱

قوانین جدید در سال ۲۰۲۱ 02:47 Min. Verfügbar bis 04.01.2026

قوانین جدید در سال ۲۰۲۱

Von Borhan Akid

در سال ۲۰۲۱ قوانین جدید بسیاری وضع خواهد شد. برهان اکید اخبار مربوط به تعدادی از آنها را برای شما جمع‌بندی کرده است.

Stand: 01.01.2021, 15:30