قوانین جدید در سال ۲۰۲۱

02:47 Min. Verfügbar bis 04.01.2026

قوانین جدید در سال ۲۰۲۱

Stand: 01.01.2021, 15:30 Uhr

Von Borhan Akid

در سال ۲۰۲۱ قوانین جدید بسیاری وضع خواهد شد. برهان اکید اخبار مربوط به تعدادی از آنها را برای شما جمع‌بندی کرده است.