یک پناهنده اقامتگاه پناهندگان را خرید

24:37 Min. Verfügbar bis 07.12.2025

یک پناهنده اقامتگاه پناهندگان را خرید

Stand: 02.12.2020, 18:12 Uhr

 سوخدیپ سینگ به‌عنوان پناهنده به اتریش آمده، اکنون همان اقامتگاه پناه‌جویانی را که در آن‌موقع محل اقامت خودش بوده، خریداری کرده است. بامداد اسماعیلی درباره‌ی این موضوع با او گفتگو کرده است.