شرایط فعلی در شهر سنت آگوستین

31:03 Min. Verfügbar bis 29.05.2025

شرایط فعلی در شهر سنت آگوستین

Stand: 29.05.2020, 18:04 Uhr

تعداد بسیاری از ساکنان اقامتگاه پناه‌جویان در شهر سنت آگوستین همچنان مبتلا به بیماری کرونا هستند. وضعیت آنها چگونه است و ساکنان سالم را به کجا منتقل کرده‌اند؟ بامداد اسماعیلی در سنت آگوستین با یکی از مسئولین شهرداری در این مورد گفتگو کرده است.