شرایط فعلی در شهر سنت آگوستین

شرایط فعلی در شهر سنت آگوستین 31:03 Min. Verfügbar bis 29.05.2025

شرایط فعلی در شهر سنت آگوستین

تعداد بسیاری از ساکنان اقامتگاه پناه‌جویان در شهر سنت آگوستین همچنان مبتلا به بیماری کرونا هستند. وضعیت آنها چگونه است و ساکنان سالم را به کجا منتقل کرده‌اند؟ بامداد اسماعیلی در سنت آگوستین با یکی از مسئولین شهرداری در این مورد گفتگو کرده است.

Stand: 29.05.2020, 18:04