حمایت مالی از دارندگان شغل آزاد

21:31 Min. Verfügbar bis 01.07.2025

حمایت مالی از دارندگان شغل آزاد

Stand: 01.07.2020, 16:28 Uhr

دارندگان شغل آزاد درحالی که هنوز با بحران کرونا درگیرند، مشمول چه کمک‌های مالی می‌شوند؟ بامداد اسماعیلی با اولریش اوکرزایفر عضو هیئت‌تحریریه‌ی اقتصادی شبکه‌ی «و. د. ار.» گفتگو کرده است.