قانون مهاجرت متخصصین (کاری) به زودی به اجرا در می آید

قانون مهاجرت متخصصین (کاری) به زودی به اجرا در می آید 03:40 Min. Verfügbar bis 25.02.2025

قانون مهاجرت متخصصین (کاری) به زودی به اجرا در می آید

قانون مهاجرت متخصصین (کاری) از اول ماه مارچ به اجرا در می آید. برهان اکید در این گزارش به همه سوال ها در این مورد پاسخ می دهد.

Stand: 25.02.2020, 17:35