قانون مهاجرت متخصصین (کاری) به زودی به اجرا در می آید

03:40 Min. Verfügbar bis 25.02.2025

قانون مهاجرت متخصصین (کاری) به زودی به اجرا در می آید

Stand: 25.02.2020, 17:35 Uhr

قانون مهاجرت متخصصین (کاری) از اول ماه مارچ به اجرا در می آید. برهان اکید در این گزارش به همه سوال ها در این مورد پاسخ می دهد.