راستگرایان افراطی در اداره‌ی بامف

08:13 Min. Verfügbar bis 20.11.2025

راستگرایان افراطی در اداره‌ی بامف

Stand: 16.11.2020, 18:03 Uhr

دو کارمند اداره‌ی فدرال مهاجرت و پناه‌جویان (بامف)، راستگرای افراطی بوده‌اند. گویا یک فرد مظنون به اسلام‌گرایی افراطی نیز در آنجا کار می‌کند. همچنین جزئیات جدیدی در مورد اتهامات علیه رئیس اداره‌ی بامف در برمن آشکار شده است. اطلاعات بیشتر در این‌باره از ایزابل شایانی و بامداد اسماعیلی.