معلمی از آلمان از مدارس افغانستان دیدار می کند

معلمی از آلمان از مدارس افغانستان دیدار می کند 15:07 Min. Verfügbar bis 12.07.2024

معلمی از آلمان از مدارس افغانستان دیدار می کند

کانان کالاک یک معلم اهل کلن است که اخیراً در افغانستان بوده و در آنجا از برخی مدارس دیدار کرده است. او از تجربیاتش برای ما تعریف کرده و توضیح می دهد که او چه تصویری از افغانستان دارد.

Stand: 12.06.2019, 18:28