برنامه‌ی هشدار کرونا از سوی دولت فدرال در دسترس قرار گرفت

برنامه‌ی هشدار کرونا از سوی دولت فدرال در دسترس قرار گرفت 11:07 Min. Verfügbar bis 18.06.2025

برنامه‌ی هشدار کرونا از سوی دولت فدرال در دسترس قرار گرفت

از امروز، شانزدهم ژوئن ۲۰۲۰، برنامه‌ی هشدار کرونا (Corona-Warn-App) از سوی دولت فدرال در آلمان در دسترس قرار گرفت. یانینا ورنر قبلاً آن را نصب و در مورد آن با بامداد اسماعیلی گفتگو کرده است.

Stand: 17.06.2020, 19:03