هشدار جهانی برای سفر کردن

Coronavirus: Morgen-Update 17.03.2020 | Deutsch-Persisch 19:42 Min. Verfügbar bis 20.03.2025

هشدار جهانی برای سفر کردن

ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا در دستور اقدام قرار گرفته است. گذشته از آن وزارت خارجه سفر کردن را به تمامی دنیا هشدار داده است. افزون برآن بسیاری از فروشگاه ها و کارخانه ها تعطیل شده اند. بامداد اسماعیلی اطلاعات جدیدی را برای شما آماده کرده است.

Stand: 17.03.2020, 13:08