مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 31.03.2020

38:51 Min. Verfügbar bis 01.04.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 31.03.2020

Stand: 01.04.2020, 15:30 Uhr

 - در آلمان 470 هزار شرکت درخواست حقوق بیکاری برای کارکنانشان داده اند.
- ویلر، رئیس موسسه ی روبرت کوخ می گوید: اقداماتی که هم اکنون در حال اجرا می باشند، می توانند تاثیر گذار باشند. اما اولین نتایج، بعد از عید پاک قابل تخمین زدن می باشند.