چه کارهایی مجدداً از روز شنبه در ایالت نوردراین‌وستفالن مجاز شده است؟

چه کارهایی مجدداً از روز شنبه در ایالت نوردراین‌وستفالن مجاز شده است؟ 30:17 Min. Verfügbar bis 02.06.2025

چه کارهایی مجدداً از روز شنبه در ایالت نوردراین‌وستفالن مجاز شده است؟

از روز شنبه (۳۰ ماه مه ۲۰۲۰) برخی اقدامات مقابله با کرونا تسهیل شده‌اند. این اقدامات کدامند؟ بامداد اسماعیلی شما جدیدترین اطلاعات در این مورد را ارائه می دهد.

Stand: 30.05.2020, 16:59