چه کارهایی مجدداً از روز شنبه در ایالت نوردراین‌وستفالن مجاز شده است؟

30:17 Min. Verfügbar bis 02.06.2025

چه کارهایی مجدداً از روز شنبه در ایالت نوردراین‌وستفالن مجاز شده است؟

Stand: 30.05.2020, 16:59 Uhr

از روز شنبه (۳۰ ماه مه ۲۰۲۰) برخی اقدامات مقابله با کرونا تسهیل شده‌اند. این اقدامات کدامند؟ بامداد اسماعیلی شما جدیدترین اطلاعات در این مورد را ارائه می دهد.