مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 26.03.2020

Coronavirus: Update am Mittag 26.03.2020 | Deutsch-Persisch 35:09 Min. Verfügbar bis 27.03.2025

مهمترین اخبار مربوط به ویروس کرونا در تاریخ 26.03.2020

- دولت فدرال پیش بینی می کند که افراد زیادی جهت دریافت حقوق بیکاری درخواست خواهند داد.
- جریمه شدن به دلیل رعایت نکردن قوانین کرونا، چه تاثیری در روند پناهندگی من دارد؟
- ینس شپان، وزیر بهداشت: پس از عید پاک در این مورد تصمیم گرفته می شود که آیا اقدامات اجرا شده به همین روال ادامه پیدا خواهند کرد یا اینکه از شدت آنها کاسته خواهد شد.
- نوردراین-وستفالن: وزیر استان معتقد است که تمام محدودیت های فعلی نمی توانند به یکباره برداشته شوند. این امر به احتمال خیلی زیاد، تدریجی اجرا خواهد شد. او همچنین از وجود برخی افراد کلاهبردار هشدار می دهد که در لباس مامورین اجرای تست کرونا ظاهر شده و قصد فریب مردم را دارند.

Coronavirus: Update am Abend 26.03.2020 | Deutsch-Persisch 42:57 Min. Verfügbar bis 27.03.2025

Stand: 27.03.2020, 15:30