Coronavirus: Update am Mittag 24.03.2020 | Deutsch-Persisch

17:16 Min. Verfügbar bis 25.03.2025

ویروس کرونا: به روزرسانی 24.03.2020

Stand: 25.03.2020, 16:20 Uhr

نوردراین-وستفالن برای کسانی که قوانین مربوط به ویروس کرونا را نقض می کنند، فهرستی از جرایم را تنظیم کرده است.
امتحانات نهایی دبیرستان ها در شلسویگ-هولشتاین می بایست لغو می شوند. در روز چهارشنبه 25.03.2020 قطعنامه ی مربوطه ارائه می شود.
از این پس در فرانکفورت "خرید کردن بیش از حد نیاز" ممنوع می باشد. برای کسانی که قانون را نقض کنند، تا سقف 25000 یورو جریمه در نظر گرفته شده است.

Coronavirus: Update am Abend 24.03.2020 | Deutsch-Persisch

29:51 Min. Verfügbar bis 25.03.2025