ویروس کرونا:به روز رسانی در تاریخ 23.03.2020

ویروس کرونا:به روز رسانی در تاریخ 23.03.2020

دولت آلمان تصمیم گرفت جهت کمک به اقتصاد کشور، بالغ بر ۱۵۶ میلیارد یورو را به بخش اقتصاد اختصاص دهد. مهم تر از همه، باید افراد خودکفا و کارآفرین پشتیبانی شوند.
جواب اولین تست کرونای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، منفی بوده است.
مصاحبه: بامداد اسماعیلی با اولریش اوکرسایفر، سردبیر اقتصادی شبکه ی "و. د. ر"

Stand: 23.03.2020, 16:46